KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2019

Tháng Mười 3, 2019 4:20 chiều

PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG SƠN                 Độc lập -Tự do- Hạnh phúc

Số: …../KH-MN                                                    Quảng Sơn, ngày 02/10/2019

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC “TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI” NĂM 2019

    Thực hiện công văn số 879/KH-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2019 của UBND thị xã Ba Đồn về kế hoạch tổ chức tuần lễ học tập suốt đời năm 2019. Trường Mầm non Quảng Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức hưởng hứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2019 như sau:

  1. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1.Mục đích Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh người dân, trong cộng đồng về tầm quan trọng của học tập thường xuyên, học tập suốt đời đối với sự phát triển toàn diện của cá nhân; huy động được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc triển khai các hoạt động của Tuần lễ.

  1. Yêu cầu Việc tổ chức Tuần lễ phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, nhằm thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên, phụ huynh học sinh trong nhà trường cũng các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, các lực lượng xã hội; qua đó khuyến khích người dân chủ động học thường xuyên, liên tục và suốt đời, hướng tới xây dựng một xã hội học tập.
  2. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
  3. Chủ đề Tuần lễ: Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại.
  4. Thời gian: 01/10/2019 đến hết ngày 07/10/2019.

III. TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH

  1. Tổ chức Lễ khai mạc: Phối hợp cùng trường THCSQS và trường THQS đẻ tổ chức tốt buổi khai mạc về “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2019

– Khai mạc: 8h ngày 03/10/2019.

– Địa điểm: THCS Quảng Sơn

-Thành phần tham gia: Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN Xã Quảng Sơn và tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của 3 trường trên địa bàn xã Quảng Sơn.

+ Khách mời: Cấp xã: Đại Diện ĐU, UBND xã Quảng Sơn, Chủ tịch Hội khuyến học xã, Đại diện hội cha mẹ học sinh của 3 trường.

  1. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA TUẦN LỄ
  2. Công tác tuyên truyền giáo dục

– Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, phát thanh…), phân phát tờ rơi với mục tiêu, nội dung về các hoạt động giáo dục, học tập diễn ra trong suốt Tuần lễ; tuyên truyền thông qua các hoạt động của cơ sở giáo dục, các thư viện, trung tâm học tập cộng đồng, nhà văn hóa xã.

– Treo các khẩu hiệu trước thời gian tổ chức lễ khai mạc một tuần cho đến khi kết thúc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 với nội dung chủ đề như sau: Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại; Tự học để phát triển năng lực và phẩm chất; Tự học là một cách xây dựng xã hội học tập;  Phát triển thói quen đọc để trở thành người học suốt đời.

  1. Các hoạt động trọng tâm trong Tuần lễ

– Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về: mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích của học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Đặc biệt nhấn mạnh chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ.

– Tổ chức Lễ khai mạc với sự tham gia của đại diện lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, các tổ chức xã hội có liên quan; các thiết chế giáo dục ngoài nhà trường (thư viện, nhà văn hóa…), các cơ quan thông tin đại chúng; đại diện của các tầng lớp nhân dân, học sinh trên địa bàn.

– Tổ chức các cuộc thi (Thi trưng bày sách, thi bé đọc thơ kể chuyện), sinh hoạt chuyên đề học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập và các cuộc thi khác.

– Tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức, tâp huấn nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, báo cáo viên trung tâm học tập cộng đồng.

– Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, thăm quan học hỏi. Tổ chức hội thảo/sinh hoạt chuyên đề có sự tham gia của phụ huynh và học sinh về vai trò của việc tự học, việc đọc sách, lựa chọn sách phù hợp với tâm lý lứa tuổi và mục tiêu giáo dục.

– Phát động phong trào thi đua dạy tốt học tốt, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá trẻ và giáo viên.

  1. Công tác thông tin, báo cáo

– Ngày 09/10/2019: Báo cáo và gửi hình ảnh kết quả triển khai Tuần lễ về UBND thị xã Ba Đồn, qua Phòng GD&ĐT thị xã Ba Đồn.

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” của trường Mầm non Quảng Sơn, đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện có điều gì vướng mắc báo cáo với Hiệu trưởng xin ý kiến chỉ đạo./.                                                                                 

                                                                           NGƯỜI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

HIỆU TRƯỞNG                                                      P.HIỆU TRƯỞNG

 

 Mai Thị Hảo                                                               Trần Thị Lan Hương